چالش های توسعه گردشگری پایدار در استان کرمان

چالش های توسعه گردشگری پایدار در استان کرمان

چالش های توسعه گردشگری پایدار در استان کرمان

چالش های توسعه گردشگری پایدار در استان کرمان چکیده هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش های توسعه گردشگری پایدار در استان کرمان است. گردشگری به عنوان یک پدیده چند بعدی، رشد مداوم و روزافزونی داشته است. استان کرمان پهناورترین استان ایران با دارا بودن اقلیم و جاذبه های متنوع از مزیت های بسیار زیادی در حوزه گردشگری برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، از طریق مصاحبه نیمه سازماندهی شده با متخصصان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی و مصاحبه های مدیران اجرایی که در رسانه ها منعکس شده، تلاش شده چالش های توسعه این صنعت شناسایی شوند. نتیجه مرحله کدگذاری باز، شناسایی 85 چالش توسعه گردشگری پایدار استان کرمان است. در مرحله بعد مفاهیم حاصل از مرحله کد گذاری بار، در هشت مضمون دسته بندی شده اند. این مضامین عبارت اند از:1) چالش های سیاستگذاری و برنامه ریزی 2) چالش های مدیریتی و اداری 3) چالش های حمل و نقل و ارتباطات 4) چالش های هتلداری و اقامت 5) چالش های تبلیغات و اطلاع رسانی 6) چالش های زیرساخت ها و امکانات رفاهی و تفریحی 7) چالش های آموزش و راهنمای گردشگران 8) چالش های زیست محیطی. هر یک از مضامین در برگیرنده چالش هایی است که با یکدیگر قرابت مفهومی دارند و بعد خاصی از گردشگری پایدار استان کرمان را تبیین می کنند. واژه های کلیدی: گردشکر، گردشگری، گردشگری پایدار، توسعه، استان کرمان.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;