تبیین ابعاد و مؤلفه‌‏های مؤثر در تصویر مقصد گردشگری با تأکید بر زیرساخت‌‏های گردشگری (مطالعۀ موردی: جزیرۀ کیش)

تبیین ابعاد و مؤلفه‌‏های مؤثر در تصویر مقصد گردشگری با تأکید بر زیرساخت‌‏های گردشگری (مطالعۀ موردی: جزیرۀ کیش)

تبیین ابعاد و مؤلفه‌‏های مؤثر در تصویر مقصد گردشگری با تأکید بر زیرساخت‌‏های گردشگری (مطالعۀ موردی: جزیرۀ کیش)

اهمیت تصویر مقصد گردشگری برای محققان و متولیان در صنعت گردشگری روشن است. این اهمیت عمدتاً به دلیل تأثیر در درک ذهنی گردشگران و رفتار منتج از آن (انتخاب مقصد) مورد توجه قرار گرفته است. همچنین زیرساخت‏‌های گردشگری مستقیماً در شکل‏‌گیری تصویر مقصد و این تصویر در انتخاب مقصد تأثیر می‏گذارد. برای اطمینان از رضایت گردشگران و چگونگی تمایلات رفتاری بعدی آن‏ها، نیاز است تصویر مقصد پس از بازدید به‏منزلۀ تسریع‏کننده‏ای برای بازاریابی مقصد ارائه شود. مقالۀ حاضر، با هدف بررسی تأثیر زیرساخت‏‌های گردشگری در تصویر مقصد با هدف بازاریابی مؤثر، شناسایی ابعاد و مؤلفه‏‌های زیرساخت‏‌ها و روساخت‌‏های گردشگری، همچنین تمایلات رفتاری آیندۀ گردشگران با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ـ‏ قراردادی نگاشته شده است. ابزار جمع‌‏آوری داده‌‏ها مصاحبه‏‌های نیمه‌‏ساختاریافته‌‏ای است که با استفاده از روش نمونه‌‏گیری هدفمند، از 10 نفر از مدیران دولتی و بخش‏‌های خصوصی حوزۀ گردشگری گردآوری شده است. تحلیل داده‌‏ها با نرم‏‌افزار مکس کیودا انجام شده و با بررسی و دسته‌‏بندی کدهای توصیفی حاصل از متون مصاحبه، 42 مقولۀ فرعی شناسایی شد. از بین این 42 مقولۀ فرعی، 13 مفهوم اصلی است که عبارت‌‏اند از: تصویر مقصد گردشگری پیش از بازدید، تصویر مقصد گردشگری پس از بازدید، روساخت‏‏‌ها و زیرساخت‏‌های گردشگری (ارتباطات، دسترسی، جاذبه‌‏های مقصد، عناصر اجتماعی، اقامت، خدمات، امکانات)، رضایت گردشگران، بازاریابی مقصد، انگیزۀ گردشگران و تمایلات رفتاری آیندۀ گردشگران، با توجه به شباهت و قرابت معنایی آن‏ها حاصل شد، مفاهیمی که ممکن است در سیاست‏گذاری و درک بهتر و عمیق‌‏تر این مفهوم به سیاست‏گذاران و متولیان امر یاریمی رساندو استفاده شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;