طراحی الگوی تاب‌آوری در صنعت گردشگری براثر بیماری کووید 19

طراحی الگوی تاب‌آوری در صنعت گردشگری براثر بیماری کووید 19

طراحی الگوی تاب‌آوری در صنعت گردشگری براثر بیماری کووید 19

این تحقیق با هدف طراحی الگوی تاب‌آوری در صنعت گردشگری در مواجهه با بحران کووید 19 انجام شده است. روش پژوهش کیفی است که از روش نظری داده‌بنیاد استفاده شده است. برای این منظور، با استادان حوزهٔ گردشگری و خبرگان صنعت گردشگری در استان مرکزی مصاحبه شد و، از مصاحبهٔ 11 به بعد، تحلیل داده‌ها به کشف مفاهیم و مقوله‌های جدیدی منجر نشد. با وجود این، برای اطمینان از حصول اشباع نظری، 4 مصاحبۀ دیگر نیز انجام شد و داده‌های مربوط به آن‌ها تحلیل شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبهٔ نیمه‌ساختاریافتهمیبودو از نرم‌افزار اطلس تی‌آی برای کدگذاری مصاحبه‌ها استفاده شد. براساس یافته‌های این پژوهش، نوآوری‌ در صنعت گردشگری و دیجیتال‌سازی این صنعت در شیوع بیماری کووید 19 به‌مثابهٔ شرایط علّی در تاب‌آوری صنعت گردشگری تأثیرگذار هستند، عوامل اجتماعی موجود در جامعه و استفاده از تجربیات مدیران خبره در حوزهٔ صنعت گردشگری به‌منزلهٔ عوامل بسترساز، آموزش کارکنان و سیاست‌های انگیزشی و حمایتی به‌منزلهٔ عوامل مداخله‌گر در تاب‌آوری صنعت گردشگری، نقش رسانه‌ها و عوامل فردی در راهبردهای تاب‌آوری در صنعت گردشگری و توسعهٔ اقتصادی به‌منزلهٔ پیامدهای تاب‌آوری در صنعت گردشگری استخراج و شناسایی شدند. در انتهای این مطالعه، توصیه‌هایی مدیریتی برای حل بسیاری از مسائل پدیدآمده در حوزهٔ کسب‌وکار، که ناشی از شرایط فعلی است، اشاره شده است و همچنین دربارهٔ محدودیت‌ها‌‌‌ و دامنهٔ تحقیقات آینده نیز بحث شده است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;