شناسایی راهکارهای عملیاتی کاربرد فناوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران

شناسایی راهکارهای عملیاتی کاربرد فناوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران

شناسایی راهکارهای عملیاتی کاربرد فناوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران

در حال حاضر کشور ایران با مسائل اقتصادی و محدودیت‌هایی مواجه است که با استفاده از فناوری‌های روز دنیا می‌تواند از موانع پیش‌روی خود عبور یا آن‌ها را تسهیل نماید. فناوری زنجیره بلوکی یکی از تکنولوژی‌های نوین در عصر جدید است که می‌توان با مطالعه عمیق بر روی این مبحث و یافتن راهکارهای مناسب اجرایی در صنعت گردشگری مورد بهره‌برداری قرار گیرد. پژوهش حاضر سه هدف زیر را دنبال می‌کند: 1-شناسایی ابعاد مثبت فناوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران 2-شناسایی ابعاد منفی فناوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران 3-شناسایی راهکارهای مناسب به منظور مدیریت استفاده مؤثر از فناوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران دست یابد. این پژوهش از نظر روش کیفی (تحلیل مضمون) است و جامعه آماری پژوهش را متخصصان حوزه گردشگری، فناوری و اقتصاد تشکیل داده است. رهیافت این پژوهش شامل یافتن ابعاد مثبت (تسهیل تراکنش‌‌های مالی در گردشگری، حذف واسطه‌‌ها در گردشگری، تسهیل قراردادهای حوزه گردشگری، تسهیل برنامه‌‌ریزی و فرآیند سفر، تسهیل در اعتبارسنجی و احراز هویت و...) و منفی (عدم شناخت و پذیرش این فناوری، وجود محدودیت‌های ذاتی این فناوری و...) فناوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران بوده است. به‌علاوه، راهکارهای اجرایی مناسب (سیاست‌گذاری‌‌های مناسب جهت استفاده از فناوری بلاکچین در گردشگری، فرهنگ‌‌سازی و آموزش به منظور استفاده از فناوری بلاکچین و خدمات آن، معرفی گونه‌ها و بخش‌هایی از گردشگری که امکان جذب فناوری بلاکچین، آن‌ها را فعال‌تر می‌کند و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه گردشگری و...) جهت استفاده از این فناوری در پیشرفت و توسعه گردشگری در ایران شناسایی و معرفی گردید.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;